Hàn Hào Điểu (Chim Báo Hiệu Mùa Lạnh)

Hàn Hào Điểu tin rằng nó là loài chim đẹp nhất thế giới, thậm chí còn đẹp hơn cả Phượng Hoàng. Thay vì làm việc chăm chỉ để tạo dựng một chiếc tổ ấm áp […]

Tái ông thất mã

“Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới […]

Đánh bạc với ma

Họ La một trong vài dòng họ nổi tiếng tỉnh Dư Thiên. Suốt mấy trăm năm qua, thời nào cũng có những kẻ tài danh, độc đáo trong mọi lãnh vực, từ văn chương, nghệ […]

Phúc đấy, Họa đấy

Một người nhà que tãi cỏ phơi ở chân dậu.
Hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu “tích tích”, lật lên xem, thì bắt ngay được một con trĩ.
Anh ta thấy thế, lại cứ […]

Chọn người rồi sau hãy gây dựng

Dương Hổ làm tướng nước Vệ, phải tội chạy trốn sang nước Tấn, vào yết kiến Triệu Giản Tử, nói rằng :
– Tự nay giở đi, ta nhất quyết không gây dựng cho ai nữa.

– […]

Người khôn sống lâu

Vua Ai Công nước Lỗ hỏi đức Không Tử :

” Người khôn có sống lâu được không ?”

– Đức Khổng Tử đáp :

“Có. Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được! Người […]

Lúc đi trắng, lúc về đen

Một hôm giời nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng. Đi được nửa đường , gặp giời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ở ẩn mưa ở nhà […]