Den trang

Một hôm giời nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng. Đi được nửa đường , gặp giời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ở ẩn mưa ở nhà một người bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt hết cả cho mượn một cái áo thâm.

Một lúc giời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương bố tức giận, xua cầm gậy đánh.

Anh là Dương Chu chạy ra bảo :

” Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không ?”

Liệt Tử

LB : Lúc đi thì mặc áo trắng, lúc về thì mặc áo thâm, chính mình không biết mình thay đổi, con chó thấy khác thì xua đuổi. Mình đánh nó, thì chẳng hóa ra nhầm lắm ru! Lỗi tại mình thay đổi không phải tại con chó cắn xằng. Vậy nên ở đời khi mình đã làm điều gì khác thường, mà người ta không rõ, thì tất nhiên người ta bàn trái, bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay hay dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ kia, thì chẳng khác nào như Dương Bố đánh chó trong chuyện này.